Проект на 2015-2020 р.

Організація діяльності педагогічного колективу Бучацького ліцею з реалізації науково- методичної
 
проблеми:

«Формування особистості учня, його ключових компетентностей, творчих можливостей, шляхом здобуття якісної освіти »

2015 – 2020 н. р.р.

 

І. Відомості про організаторів проекту:
                 Директор ліцею  – Михайлів Г.О.
                 Керівник  проекту – Урбанська Л.Є.

  Відомості про керівника проекту
                Урбанська Л.Є. - заступник директора з навчально – методичної  роботи
                Педагогічний стаж 43 роки
                Управлінський стаж 14  років ( 13- й рік заступником директора з навчально – 
                                                                   методичної  роботи)
                Стаж роботи в ліцеї – 14 років.

Нормативна база проекту:
Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України, Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Статут Бучацького ліцею, «Положення про проектну діяльність», «Положення про портфоліо вчителя», «Положення про педагогічний моніторинг», та інші нор­мативні документи МОН України.
Тип проекту:
практично-орієнтований, колективний, тривалий.
Учасники проекту:
педагогічний колектив Бучацького ліцею.
Технічна підтримка проекту

Під час роботи у проекті використовуються персональні комп’ютери, мультимедійний проектор, програми: Microsoft Offise Power Point, Microsoft Offise Publisher, Movie Maker, Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Microsoft Offise Exsel, Microsoft Offise Access.  Перелічені програми допомагають створювати власні електронні продукти.

Ресурси:
- інтелектуальні
- матеріально-технічні:
комп’ютери, принтер, копіювальний апарат, сканер,програмне забезпечення, мультимедійний проектор, папір;
- фінансові:
затрати на придбання дисків, ватману, паперу для принтера, маркерів;
- інформаційні:
література ( наукова, науково-методична, публіцистична);
фахова періодика  (газети, журнали);
Інтернет;
телебачення, відео та аудіо інформація.

Терміни реалізації проекту:
2015-2020 навчальні роки.
Мета проекту:
роботу педагогічного колективу Бучацького ліцею спрямувати на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування особистості учня, його ключових компетентностей, творчих можливостей, шляхом здобуття якісної освіти »

Завдання проекту:
- методичну роботу з педкадрами спрямувати на формування професійної компетентності, збереження та розвиток  творчого потенціалу всього колективу, вироблення   інноваційного стилю діяльності, підготовка вчителів до пошукової діяльності,  формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. З метою підвищення науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи кафедри вчителів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклу, кафедри вчителів природничо-математичного циклу, методичного об’єднання класних керівників, психолого – педагогічного семінару, педагогічного всеобучу, методичних нарад,  конференцій, методичних тижнів, педагогічних рад.
- діагностика і визначення шляхів подолання труднощів в педагогічній діяльності вчителів;
- сприяти поширенню передового педагогічного досвіду працівників ліцею через організацію на базі закладу районних та обласних семінарів, участі у обласних конференціях та, семінарах, публікації матеріалів у фахових виданнях.
- забезпечити інформатизацію діяльності психологічної служби;
- запровадити інформатизацію діяльності бібліотеки;
- залучити учнів до участі у національних та міжнародних проектах.
  Актуальність вибору проблеми
Українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті і технологіях навчання. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя.
Яким буде світ у середині нинішнього століття, важко уявити. Тому школа як простір життя має готувати своїх вихованців до змін, розвиваючи в них такі якості, як мобільність, динамізм, конструктивність.
Входження молодої людини у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підвищує роль життєвої і соціальної компетентності учнів навчального закладу.
Компетентнісний підхід відповідає й напрямам творчих пошуків учителів. Ці пошуки пов’язані з реалізацією ідеї особистісно зорієнтованого навчання, проблемного навчання, педагогіки співпраці. Усі ці ідеї відображають намагання вирішити проблему мотивації навчальної діяльності школярів, створити модель «навчання із захопленням». Такий підхід дозволяє уникнути конфліктів між учнями та педагогами, неминучих при навчанні з примусом.
Отже, знання як самоціль має поступитися місцем знанню як інструментові життя, що забезпечує молодій людині жити в гармонії з власною природою, довкіллям, суспільством, окремими людьми, можливість оволодіти новими технологіями.
Теоретичне обґрунтування
Підвищення рівня професійної майстерності педагога
Педагогічна майстерність – це комплекс особистісно-ділових якостей педагога, що гарантує продуктивність його діяльності та забезпечує ефективність взаємодії з усіма суб’єктами процесу освіти (дітьми, колегами, батьками). Головними ознаками професійної майстерності вчителя є бездоганне вміння навчати учнів, формувати в них позитивні риси особистості, розвивати їхні творчі здібності та нахили.
Педагогічна майстерність включає в себе професійні знання, педагогічну культуру, педагогічну техніку, педагогічний досвід, задатки, здібності, гуманістичну спрямованість, вміння, спілкування.
В.О.Сухомлинський зазначав: „Ткач уже через годину бачить плоди своєї праці. Сталевар через кілька годин радіє з гарячого потоку металу – це вершина його мрії, хлібороб через кілька місяців милується колосками, жменею зерна, вирощеного в полі... А вчителеві треба працювати роки і роки, щоб побачити те, що він замислив; ні в кого так часто не гостює почуття незадоволення, як у вчителя. В оволодінні педагогічною майстерністю можна виокремити кілька рівнів:
- елементарний – наявні окремі якості професійної діяльності: володіння знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання; продуктивність навчально-виховної діяльності є низькою;
- базовий – володіння основами педагогічної майстерності : педагогічні дії гуманістично зорієнтовані, стосунки з учнями і колегами розвиваються на позитивній основі, добре засвоєно предмет викладання, навчально-виховний процес організовано методично впевнено і самостійно;
- досконалий – чітка спрямованість дій учителя, їх висока якість, діалогічна взаємодія у спілкуванні, учитель самостійно планує і організовує свою діяльність на тривалий проміжок часу, маючи на меті розвиток особистості школяра;
- творчий – ініціативність і творчий підхід до організації професійної діяльності, учитель самостійно конструює оригінальні педагогічно доцільні прийоми взаємодії, діяльність будує, спираючись на рефлективний аналіз, сформовано індивідуальний стиль професійної діяльності.
Основою педагогічної майстерності є професійні знання, які забезпечують глибину, ґрунтовність, поміркованість дій, відображають рівень теоретичної підготовки власне з предмета та методики його викладання, а також із педагогіки, психології.
Професійним обов’язком учителя є постійне підвищення кваліфікації, удосконалення професійної компетентності. Це – головна умова творчої діяльності і зростання педагогічної майстерності. Основи для формування професійної майстерності педагогів закладаються під час їхньої підготовки у вищих навчальних закладах. Продовжується формування педагога-майстра у процесі самостійної практичної діяльності. Це передбачає як засвоєння нових досягнень психолого-педагогічної науки в процесі самоосвіти, так і аналіз та осмислення власного досвіду роботи і досвіду колег. Невипадково видатні педагоги минулого підкреслювали, що вчитель залишається вчителем, поки самостійно вчиться.
При організації науково-методичної  роботи потрібно опиратися на компетентнісний (компетентнісно-зорієнтований) підхід
Компетентнісно-зорієнтований підхід — один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу. Відомі міжнародні організації, що нині працюють у сфері освіти, останніми десятиліттями вивчають проблеми, пов’язані з появою компетентнісно зорієнтованої освіти, серед них — ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи тощо.
На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу.
Головне завдання сучасної системи освіти — створення умов для якісної освіти. А впровадження компетентнісного підходу — це найважливіша умова, що працює на підвищення якості освіти.
Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміється спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має формуватися у процесі навчання і містити знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й моделі поведінки особистості.
Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно зорієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості педагога й може бути реалізованим і перевіреним тільки у процесі виконання конкретним педагогом певного комплексу дій. Він потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі, яка існує об’єктивно, для «всіх», на суб’єктивні надбання одного, які можна виміряти.
Загальний аналіз сутності цього поняття, характеристику компетентностей в освітніх системах зарубіжних країн здійснили на попередньому етапі дослідження О. В. Овчарука, О. І. Пометун, О. І. Локшина, О. Я. Савченко, І. Г. Єрмаков. Ці матеріали дають і нам змогу на регіональному рівні зосередитися на проблемі впровадження ключових компетентностей в освітній процес.
Система компетентностей в освіті має ієрархічну структуру, рівні якої складають:
1. Ключові компетентності  – здатність людини здійснювати складні поліфункціональні,  культурнодоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні індивідуальні та соціальні проблеми.
2. Загальногалузеві компетентності – компетентності, які формуються упродовж засвоєння змісту певної освітньої галузі і які відбиваються в розумінні “способу існування” відповідної галузі – тобто того місця, яке ця галузь посідає в суспільстві, а також уміння застосовувати їх на практиці у рамках культурно доцільної діяльності для розв’язку індивідуальних та соціальних проблем.
3. Предметні компетентності – складова загально галузевих компетентностей, яка стосується конкретного навчального предмета.
Професія вчителя – це щоденне навчання. І зрозуміло, якщо є бажання навчатися, то вчитель постійно буде працювати над підвищенням рівня своєї професійної компетентності, щоб у результаті досягти вершин педагогічної майстерності і стати справжнім творчим майстром своєї справи.
Компетентний випускник ліцею.
Сучасне суспільство характеризується швидкими, часто не прогнозованими змінами у всіх сферах життя: політиці, промисловості, культурі, освіті. У зв’язку з цим змінюються й соціальні вимоги до випускників школи: сучасне суспільство потребує виховання самостійних, творчих і відповідальних людей, здатних ефективно взаємодіяти у розв’язанні соціальних, виробничих і особистих проблем. Особливого значення набуває здатність людини жити і розвиватись в умовах безперервного суспільного оновлення, яка формується як результат оволодіння учнями компетентностей, бо саме вони, на думку сучасних як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів, можуть дати людині можливість орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти тощо.
Компетентнісний підхід до визначення змісту освіти, організації навчального процесу та його результатів став новим концептуальним орієнтиром розвитку сучасної освіти. Нові умови життя потребують нового мислення, нової культури, діяльності, а звідси — якісно іншого рівня освіченості, здатності до постійного оновлення знань, тобто «здатності до навчання упродовж усього життя. На формування у підростаючого покоління «сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного і наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості» вказує й Національна доктрина розвитку освіти.
Шкільний вік – пора інтенсивного формування особистості, становлення свідомого “Я”. В цей період у людини закладаються якості, особливості, які потім усе життя визначатимуть її світосприйняття, характер мислення, творчі здібності, реакцію на все оточуюче, вчинки, поведінку. Особистістю людина стає не відразу, вона визріває поступово і в її формуванні бере участь багато чинників.
Головною метою вчителя стає формування ключових компетенцій учнів за допомогою рефлексій їхніх дій, оскільки саме набуття життєво важливих компетентностей може допомогти людині орієнтуватися в сучасному суспільстві, сприяє формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити часу.
Проблеми сучасної освіти в Україні полягають у тому, що знання, вміння й навички, які формуються у школярів, адже саме їх високий рівень має забезпечити сучасна освіта, не передбачають подальше їх застосування в різних сферах суспільного життя. Але чи достатньо сьогодні людині, особливо молодій, яка щойно входить у життя, володіти академічним набором знань, умінь, навичок ? Що ще потрібне їй для того, аби досягти життєвого успіху? У зв’язку з цим пріоритетне значення надається сьогодні компетентнісний освіті, яка забезпечує відповідність особистості випускника сучасним вимогам суспільства.
Компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою та вимогами життя.

Реалізуючи дану проблему, ми очікуємо результатів:

- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
- використання набутого досвіду педагогів ліцею;
- вдосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи;
- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості учнів, формування особистості, його  
  ключових компетентностей та творчих можливостей;
- досягнення високого рівня соціальної зрілості випускника, достатньої для забезпечення  
 їхньої орієнтації на життєвий успіх;
 - сприятливий психологічний клімат у колективі;
- підвищення конкурентноздатності навчального закладу.

План реалізації науково-методичної проблеми:

«Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення»ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ.

Підготовчий етап
Мета:
сформувати особистісну потребу та психологічну готовність педагогів для підвищення професійної компетентності та формуванню особистості учня, його ключових компетентностей, творчих можливостей шляхом здобуття якісної освіти та роботи над єдиною науково-методичною проблемою ліцею.

Травень-вересень 2015року

з/п
Основні заходи
Форми роботи
Термін виконання
Відповідальні
1


Виявлення науково-методичної проблеми ліцею.
Анкетування вчителів щодо складання плану  заходів з реалізації науково-методичної проблеми.

анкетування
травень
Заст.директора з НМР
Урбанська ЛЄ
2
Засідання динамічної групи вчителів ліцею
«Педагогічні проекти» з науково-методичної проблемі  «Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення»»Групова форма
травень
Заст.директора НМР
Урбанська Л.Є
3.
Планування роботи ліцею на  
навчальний рік.
Затвердження методичної проблеми на засіданні методичної  ради.
Методична  ради.
травень
Михайлів Г.О., Свиридюк О.М. Урбанська Л.Є.
Поморська А.В.

4.
Складання плану основних заходів та напрямків діяльності ліцею з реалізації науково-методичної проблеми.
Творча група
червень
Свиридюк О.М. Урбанська Л.Є.
5.
 Підсумки роботи педагогічного колективу у 2014-2015н.р. та завдання на наступний рік.
Затвердження плану роботи над науково - методичною проблемою проблемою.
Педрада
серпень
Михайлів Г.О.
6.
Теоретичне вивчення й обговорення  з вчителями окремих питань з визначеної проблеми
МО класних керівників,
Кафедри ліцею.
серпень
Поморська А.В.
Михайлів Г.С.
Саварин Г.Ф.

                                       
ІІ етап
Теоретичне дослідження науково-методичної проблеми
2015-2016 н.р.
Мета:
ознайомлення з теоретичними засадами науково-методичної проблеми;
вивчення науково-теоретичних засад,  її сутності, структури, змісту, формуванню особистості учня, ключових компетентностей, творчих можливостей шляхом здобуття якісної освіти

з/п
Основні заходи
Форми роботи
Термін виконання
Відповідальні

1.
Вивчення літератури з проблеми складання списку рекомендованої літератури.
самоосвіта
Протягом року
Вчителі,
Бібліотекар

2.
Проведення інструктивно-методичних нарад з визначеної проблеми.
Групова форма

Відповідно до плану

3.
Теоретичне вивчення науково-методичної проблеми ліцею.
самоосвіта

Протягом року
Педагогічний колектив
4
4.1
Засідання педагогічної ради:
«Формування ключових компетентностей та загальної культури учнів шляхом упровадження елементів сучасних інноваційних технологій у навчально – виховний процес»

Доповідь
Жовтень
Урбанська Л.Є


Олійник Р.І..

4.2

Стимулювання  пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і  самореалізації особистості

 педрада

лютий
. Урбанська Л.Є4.3
Результати діяльності педагогічного колективу на першому етапі роботи над
науково-методичною проблемою «Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення». Анкетування, діагностика утруднень

 Педрада


Травень
Урбанська Л.Є


5.15.2

Семінар-практикум «Проблеми адаптаційного періоду п’ятикласників»

«Навчання і виховання успіхом»
Презентація уроків вчителів - предметників.
Семінар-практикумПсихолого-педагогічний семінар

ЛистопадГрудень
Гойда О.І.Гойда О.І.

5.2.
Профілактика емоційного вигорання»
Семінар-тренінг


Березень
Гойда О.І.

6.
6.1.


Педагогічний всеобуч
Пошук нормативних документів в мережі Інтернет, ознайомлення з освітніми пошуковими сайтами
педагогічний всеобуч
практичне заняття

Жовтень
Поморська А.В.6.2
Імідж педагога як фактор збереження і зміцнення здоров’я учнів.

Педагогічний всеобуч

Квітень
Поморська А.В.7.
7.1.Засідання методичної ради
Організація методичної роботи в ліцеї у 2015-2016н.р. над науково - методичною проблемою «Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення”
Методична рада
Серпень
Урбанська Л.Є.

7.2
Підготовка до проведення педагогічної ради «Формування ключових компетентностей та загальної культури учнів шляхом упровадження елементів сучасних інноваційних технологій у навчально – виховний процес»
Методична рада
Вересень
Михайлів Г.О.

7.3.
Експертна оцінка результативності  методичної роботи у 2015-2016 н.р.
                                                              Діяльність роботи методичних підрозділів щодо вдосконалення педагогічної майстерності, створення умов для здобуття якісної освіти учнями ліцею.

Методична рада
Травень
Урбанська Л.Є.


8
8.1
Інструктивно-методичні наради
Роль самоосвіти в підвищенні професійної  компетентності педагога.
Інструктивно-методичні наради

Жовтень

Урбанська Л.Є.8.2
Формування і розвиток читацької компетентності  учнів.
Інструктивно-методичні наради

Листопад
Свиридюк  О.М.

8.3.
Роль позакласної роботи з предметів у формуванні якісної освіти
Інструктивно-методичні наради

Грудень
Поморська А.В.

8.4
Роль освітнього та інформаційного простору у формуванні ключових компетенцій учнів

Інструктивно-методичні наради

Січень

Урбанська Л.Є.
8.3
Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів..


Інструктивно-методичні наради

Січень

Свиридюк О.М.


9.
Інноваційні технології навчання
Методична декада (відкриті уроки, позакласні заходи, дискусії)
Березень
Методична рада

10
Вивчення та апробація сучасних особистісно зорієнтованих технологій навчання та виховання. Розробка рекомендацій для вчителів:
 Впровадження проблемно-пошукового методу на уроках .
Засідання методичних підрозділів

Жовтень-травень
Михайлів Г.С.
Тітаренко Н.М.

11
Упровадження сучасних методів навчання.
Формування професійних якостей педагога.
тематичний тренінг
Березень
Методична рада.

12
Школа ХХІ століття – школа професійного компетентного педагога.
конференція
Травень
Свиридюк О.М.
Урбанська Л.Є.


Організувати випуск інформаційного бюлетеня «Методичний вісник» із питань  проблеми.
Інформаційний
бюлетень
Протягом року
Методична рада

13
 «Методична проблема ліцею у фахових виданнях. Досвід.»
Педагогічні читання 
Жовтень
Урбанська Л.Є.


14
Дослідницька діяльність вчителя як складова професійної компетентності.
Методичний практикум.
Січень
Урбанська Л.Є.


15
 «Від творчого вчителя – до творчого учня»

Методичний семінар
Квітень
Урбанська Л.Є.


16
 Сучасний урок, все про нього
Виставка методичних матеріалів
Лютий
Урбанська Л.Є.


17
Школа молодого педагога -  шлях до педагогічної майстерності

Тиждень майстерності молодого вчителя
Квітень
Урбанська Л.Є.
Свиридюк О.М.
Михайлів Г.С
 ІІІ етап
Практичне дослідження науково-методичної проблеми
2016-2017, 2017-2018 н.р.
Мета:
апробація моделі формування вчителя як високо компетентного фахівця;
опрацювання змісту, засвоєння методики реалізації проблемної теми (забезпечення проектувального розвитку системи);
реалізація змісту і завдань, створення власного досвіду (забезпечення оперативного розвитку системи);  розробка і апробація системи соціально-психологічної підготовки вчителя до педагогічної діяльності в інноваційних умовах
, формування особистості учня, компетентного випускника ліцею,  здобуття  ним якісної освіти.з/п
Основні заходи
Форми роботи
Термін виконання
Відповідальні

2016-2017н.р.

1.
Індивідуальний тематичний контроль шляхом відвідування уроків з метою визначення компетентностей вчителів щодо реалізації проблеми.

Протягом року
Адміністрація ліцею,
методична  рада. 

2.
Фронтальне відвідування уроків із наступним аналізом з метою підвищення рівня професійної майстерності педагога щодо ефективного  використання інноваційни технологій  у навчально-виховному процесі.

Протягом  року
Адміністрація ліцею,
методична рада.

3.
Взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом щодо роботи над методичною проблемою.
Відповідно до річного плану
Протягом року
Учителі – предметники.

4.
Оформити  банк методичних ідей, розробки уроків із проблеми.

Протягом року
Учителі – предметники.

5.
Продовжити випуск інформаційного бюлетеня «Методичний вісник» із питань реалізації проблеми.
Групова
Протягом року
Урбанська Л.Є.
Свиридюк О.М.
Олійник Р.І.

6.
Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару (відповідно до плану) з визначеної проблеми.
Гупова
Протягом року
Олійник Р.І.
Урбанська Л.Є.

7.
Випустити методичний збірник робочих матеріалів із питань реалізації проблеми.
Групова
Травень
Урбанська. Л.Є.
Михайлів .С.
Тітаренко Н.М.

8
Проводити інструктивно-методичні наради з визначеної проблеми.

Відповідно до плану
Урбанська. Л.Є.
Свиридюк О.М.

9.
Продовжити роботу батьківського всеобучу.
Батьківський  всеобуч
Раз на два місяці.
Поморська А.В.
Олійник Р.І.


10.
Провести анкетування серед учнів «Урок очима учнів»
Анкетування
Березень.
Олійник Р.І.

11.
Створити умови для формування індивідуального досвіду педагогів у визначеній темі
Засідання предметних кафедр
Протягом року
Михайлів Г.С.
Тітаренко Н.М.

12.
Педагогічний моніторинг з науково-методичної проблеми
дослідження
Протягом року
Свиридюк О.М.


13
Організація роботи   майстер-класів на основі роботи учителів, що досягли успіхів у роботі над проблемою.

майстер-класів
Щорічно.

Щорічно.


14
Впровадження ППД
«Вчитель року»
ІІ семестр
Свиридюк О.М.
Михайлів Г.С.
Тітаренко Н.М.

15.Сучасні освітні технології – у навчально-виховний процес
Засідання
педради
Відповідно до плану
Щорічно.
.


16.
Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю як засіб формування інтелектуального потенціалу людини.

Засідання
педради
Відповідно до плану
Урбанська Л.Є.

17.
Упровадження та використання  інноваційних методів навчання
Тематичний тренінг
Жовтень
Олійник Р.І.


18.
Діяльність роботи кафедри вчителів суспільно-гуманітарного і художньо-естетичного циклу щодо підвищення професійної компетентності, вдосконалення педагогічної майстерності, фахового рівня педагогів.
Засідання методичної ради
Грудень
Свиридюк О.М.
Михайлів Г.С.


19.
Результати моніторингу творчої активності та професійної компетентності педагогів, які атестуються.
Про хід атестації вчителів.
Результати анкетування серед учнів «Урок очима учнів».
Засідання методичної ради.

Свиридюк О.М.


20.
Інноваційні технології для розвитку творчих здібностей учнів в практиці роботи вчителів кафедри природничо - математичних дисциплін.
Засідання методичної ради.
Березень
Михайлів Г.О.
Тітаренко Н.М..

21
Формування життєвої компетентності: суть, досвід використання, перспективи.
Практичний семінар
 Березень
Урбанська Л.Є.
Свиридюк О.М

22.
«Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися.»
Науково-методична  конференція
Відповідно до плану

Члени методичної   рада. Урбанська Л.Є.


з/п
Основні заходи
Форми роботи
Термін виконання
Відповідальні
2017-2018 н.р.
1.
Удосконалення системи роботи вчителів у контексті реалізації проблеми.
Самоосвіта
Постійно

2.
Ознайомлення з досвідом роботи педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічними проблемами.
Засідання кафедр
Постійно

3.
Продовження роботи психолого-педагогічного семінару з визначеної проблеми.
Колективна
Протягом року

4.
Проведення інструктивно-методичних нарад, дискусій, лекцій для вчителів, які реалізують окремі аспекти проблеми
Наради
Відповідно до плану

5.
Удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація роботи вчителів кафедри суспільно-гуманітарного та художньоестетичного циклу, вчителів кафедри природничо-математичногоциклу.
Засідання кафедр
Протягом року
Урбанська Л.Є
Свиридюк О.М.
Михайлів .Г.С.
Тітаренко Н.М.
6.
Організація творчої групи за результатами роботи над проблемою, оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, методичних бюлетенів, інших матеріалів.
Випуск методичних бюлетенів
Протягом року
Творча група
7.
Дослідження ефективності уроків у процесі реалізації проблеми.
Методичний тиждень
Протягом року
Члени методичної ради
8.
Удосконалення змісту і методів методичної роботи щодо реалізації проблеми.
Проведення показових уроків майстер -клас
Протягом року
Дирекція ліцею
9.
Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.
Діагностування
Протягом року
Свиридюк О.М.
10.
Робота педколективу з вироблення в учнів умінь практичного і творчого  застосування здобутих знань.
Засідання
педради
Відповідно до плану
Михайлів Г.О.
11
Стан педагогічної взаємодії
Засідання методичної ради

Відповідно до плану
Урбанська л.Є.
13
«Взаємодія вчителя та учнів у реалізації освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку.
Науково-методична конференція
Відповідно до плану
Методична рада
ІV етап

Узагальнення результатів роботи над проблемною темою 2019-2020 н.р.
Підбиття підсумків роботи над проблемою
Мета:
здійснення моніторингу динаміки змін роботи професійної компетентності педагогів ліцею;
підбиття підсумків над проблемою, оцінка рівня знань учнів; здобуття  ним якісної освіти, оприлюднення загальних підсумків впровадження проблемного питання, підготовка матеріалів з цього питання.                                                          
з/п
Основні заходи
Форми роботи
Термін виконання
Відповідальні
1
Пропагандистсько-просвітницька діяльність Видання методичних бюлетенів «З досвіду роботи»
Випуск педагогічного альманаху за результатами впровадження проблеми ліцею, розміщення матеріалів на  сайт,  блогах вчителівВидавнича діяльність

Протягом року
методична рада
2.
Прове Проведення відкритих уроків і позак   позакласних  заходів

Відкриті уроки
Протягом року
Методична рада

3.
Використання набутого досвіду вчителями ліцею
Презентація
Протягом року
Учителі-предметники
4.
Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу
Методична рада

Відповідно до плану
Урбанська Л.Є.
5.
Самореалізація особистості вчителя та учня в навчальній діяльності: досвід, проблеми, перспективи.

Педрада
Відповідно до плану
Свиридюк О.М   
6.
Психологічне дослідження «Урок і вчитель очима учнів та їхніх батьків»
Психолого –педагогічний семінар.
Відповідно до плану
Олійник Р.І.
7.
Робота діагностичної групи
Анкетування
березень
Свиридюк О.М  
Урбанська Л.Є.
Олійник Р.І.
8.
Розробка шляхів корекції та контролю
Аналіз
березень
Свиридюк О.М
Олійник Р.І.
9.
Декада «Шлях до вдосконалення»
Звіти гуртків, секцій, факультативів
березень
Керівники
10.
Підсумковий соціально-психологічний та педагогічний аналіз впливу професійної компетенції вчителя на формування життєвої компетентності учнів
Діагностика
березень
Олійник Р.І.
11.

Презентація
квітень
Керівники творчих груп
12.
Професійна компетентність, майстерність.досвід,новаторство, покликання, талант- стрижні педагогічного зростання.
Науково-методична конференція
Відповідно до плану

13.
Про підсумки роботи ліцею на реалізацію науково-методичної проблеми
педрада
Травень
Михайлів Г.О.
14.
Моніторингові процедури з  підвищення якості професійної майстерності вчителя.
Опис досвіду роботи з проблемної
теми
Методична рада
Відповідно до плану
Урбанська Л.Є.